FACTUM EXTREMUM SK 

Výšková správa budov, stavieb, technologických zariadení a špeciálne činnosti lanovým prístupom.

FACTUM EXTREMUM SK s.r.o. poskytuje komplexnú výškovú správu pre všetky druhy nehnuteľností. Technické práce sú vykonávané pomocou lanovej techniky a zahrňujú všetky stavebné a montážne práce. Súčasťou prác sú aj čistiace a dokumentačné práce, analýzy a diagnostiky porúch na budovách. Naším krédom je heslo: “nič nie je nemožné”
Aktuality:
FACTUM EXTREMUM SK s.r.o. : 01.09.2023. Naša spoločnosť začína poskytovať novú odbornú službu lanovým prístupom - službu odbornej kontroly a opráv oceľových nosných konštrukcií:
 • špecializácia na ťažko dostupných miestach vo výškach odborne spôsobilým technikom 
 • priemyselné, dopravné, bytové konštrukcie a iné
 • statické posúdenie a návrhy - autorizovaní inžinieri pre statiku stavieb podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z.
 • odborné realizácie navrhovaných riešení a opráv vyškoleným a odborne spôsobilým personálom - lanový prístup
 • zváracie činnosti a ich koordinácia v zmysle STN ISO 14731 – certifikovaný zvárací technológ IWT
  • zváranie vo výške a v ťažko dostupných miestach
  • zváranie vo výškach za pomoci horolezeckej techniky (bez použitia lešenia, žeriavu alebo závesnej plošiny), tzv. zvárač na lane
  • výškové zváranie a zváranie v neobvyklých pracovných polohách
 • https://www.factumextremum.sk/#oce%C4%BEovov%C3%A9-kon%C5%A1trukcie-kontroly-posudzovanie-a-opravy
SKYWALK: Dňa 30.10.2023 sme úspešne ukončili SKYWALK pre rok 2023. Počet klientov cez 340 osôb a 27 podujatí SKYWALK. https://skywalk.redmonkeygroup.com/
    
 
 
Pozrite si naše videoČistiace práce - lanová technika

Vykonávame čistiace práce vrátane ťažko dostupných miestach a technicky náročných terénoch pomocou lanovej techniky v zmysle zákona 124/2006 Z.z.:
 • čistenie presklených plôch, okien a externých žalúzií - demineralizovanou vodou
 • čistenie všetkých povrchov budov - všetkých typov presklení, všetkých druhov fasád a povrchov budov
 • odprašovanie konštrukcií vo výrobných halách a technických zariadeniach
 • čistenie po vtáčích exkrementoch - exteriér interiér budov vrátane dezinfekcie
 • čistenie zvodov a žľabov budov, vrátane kontroly a krtkovania zvodov - lanová technika
 • sanačné práce po požiaroch lanovou technikou, odstraňovanie sadzí a pevných produktov horenia
 • čistaiace práce s nutnosťou použitia úplnej ochrany dýchacích ciest

Stavebné práce - lanová technika

Vykonávanie stavebných prác na ťažko dostupných miestach a technicky náročných terénoch pomocou lanovej techniky v zmysle zákona 124/2006 Z.z. :
 • klampiarske práce na fasádach a strechách na všetkých typoch striech
 • havarijné opravy striech - rovné aj šikmé strechy
 • maliarske a natieračské práce na konštrukciách, komínoc, technologických zariadeniach a pod.
 • fasádne práce na budovách, iba lanová technika
 • opravy a kontroly na odvetrávaných fasádach
 • opravy oceľových konštrukcií, vrátane kontroly zvarov (defektoskopia) a ich oprava
 • technické audity oceľových konštrukcií s vyhotovením dokumentácie poškodenia s popisom a mapou závad
 • technické audity striech a fasád budov s vyhotovením dokumentácie poškodenia s popisom závad, vrátane návrhu stavebného riešenia

Montážne práce - lanová technika

Všetky montážne a technické práce vykonávame v zmysle platnej legislatívy SR, vrátane označenia staveniska, zabezpečenia staveniska, vytýčenia bezpečnostných zón a podobne:
 • montáže systémov vertikálneho a horizontálneho istenia, vrátane montáže kotviacich bodov v zmysle normy EN 795:2012, EN 353-1 a EN 365 
 • https://innotech.factumextremum.sk
 • demontáž a montáž okien a presklení, vrátane nadrozmerných okien
 • demontáž a montáž všetkých prídavných prvkov striech a fasád - KB, zábrany proti vtáctvu, snehové zábrany, klimatizácie a pod.
 • dokumentácia poškodenia opláštenia budovy - fasáda, fasádne dosky, presklenia a pod.
 • montáž a demontáž konštrukcií na budovy a technologické zariadenia
 • oprava fasád a odvetrávaných fasád všetkých druhov povrchov - kameň, fasádne dosky a pod.
 • výšková preprava nadrozmerného materiálu na budovy a technologické zariadenia
 • iné montážne práce podľa požiadaviek klienta

Výškové elektrikárske práce - lanová technika

Elektrikárske práce na vyhradených elektrických zariadeniach pomocou lanovej techniky na ťažko dostupných miestach technikmi s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.:
 • kontrola bleskozvodov a ich revízia, vrátane vyhotovenia revíznej správy odborným revíznym technikom podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §24
 • demontáž starých a montáž nových bleskozvodov na všetky typy striech a budov
 • demontáž starých a montáž nových bleskozvodov na historických objektoch
 • revízia elektrických zariadení vyžadujúcich lanový prístup v technicky náročnom teréne
 • montáž a oprava svetelných zariadení na nedostupných miestach

Oceľové konštrukcie, kontroly, posudzovanie a opravy 

Naša spoločnosť poskytuje novú odbornú službu lanovým prístupom - službu odbornej kontroly a opráv oceľových nosných konštrukcií: 
 • špecializácia na ťažko dostupných miestach vo výškach a hĺbkach odborne spôsobilými technikmi
 • priemyselné, dopravné, bytové konštrukcie a iné
 • statické posúdenie a návrhy - autorizovaní inžinieri pre statiku stavieb podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z.z.
 • odborné realizácie navrhovaných riešení a opráv vyškoleným a odborne spôsobilým personálom - lanový prístup
 • zváracie činnosti a ich koordinácia v zmysle STN ISO 14731 - certifikovaný zvárací technológ IWT - lanový prístup
  • zváranie vo výške a v ťažko dostupných miestach 
  • zváranie vo výškach za pomoci horolezeckej techniky (bez použitia lešenia, žeriavu alebo závesnej plošiny), tzv. zvárač na lane
  • výškové zváranie a zváranie v neobvyklých pracovných polohách

Montáže fotovoltiky

​Reakciou na zvýšený dopyt na inštalácie fotovoltických panelov lanovým prístupom sme rozšírili naše pracovné portfólio:
 • zabezpečujeme realizáciu kompletnej montáže fotovoltických panelov, a to od počiatočného návrhu až po uvedenie celého systému do prevádzky
 • montáž realizujeme na všetky typy striech bez ohľadu na ich technickú náročnosť, vrátane montáže lanovým prístupom
 • elektrikárske práce vykonávajú naši technici s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
 • súčasťou dodávok a montáži sú aj systémy horizontálneho zabezpečenia INNOTECH, viac info: https://innotech.factumextremum.sk
 • v rámci komplexnosti poskytujeme záručný aj pozáručný servis vrátane periodických kontrol fotovoltických panelov určených výrobcom

24 hodinová NON-STOP služba

Práce vykonávame 24 hodín NON-STOP i počas víkendov a sviatkov 0917 08 08 38

Víchrica:
 • odstraňovanie škôd po víchrici – zabezpečenie striech a terás, atík a pod.
 • zabezpečenie predmetov a častí domov pri rizikách pádu
 • odstraňovanie padnutých alebo poškodených stromov
Povodne:
 • čerpanie vytopených priestorov s výkonom 750–1500 l/min
 • odčerpanie s minimálnym zostatkom objemu vody
 • čistenie priestorov od kalu a nánosov vody
 • komplexná povodňová sanácia po povodniach
Dezinfekcia:
 • vysokoúčinná dezinfekcia kontaminovaných priestorov
 • dezinfekcia účinná proti gram pozitívnym a gram negatívnym baktériám, ďalej účinok fungicídny, mykobakteriálny, sporicídny a proti obaleným a neobaleným vírusom
 • profesionálny postup pri aplikácii
 • rýchla dezinfekcia po kontaminácii 24/7
 • aplikácia aerosolom bežné priestory, aplikácia hmlovinou - citlivé priestory

Školenia pre prácu vo výške a lanová technika

Poskytujeme služby v oblasti vzdelávania pre prácu vo výškach:
 • školenie v zmysle zákona 124/2006 Z.z. pre prácu výškach, základné a periodické školenie bez pomoci lanovej techniky
 • školenie v zmysle zákona 124/2006 Z.z. pre prácu výškach pomocou lanovej a speleologickej techniky, základné a periodické školenie
 • produktové školenie pre OOPP - PETZL, KRATOS, INOOTECH a iné
 • školenie evakuácie a záchrany lanovou technikou, vrátane laickej záchrany a evakuácie
 • školenia pre horizontálne a vertikálne systémy v praxi INOOTECH, KRATOS a iné

Záchytné siete proti
pádu osôb a materiálu z výšky

 • predaj záchytných sietí proti pádu osôb a materiálu na stavbách, budovách, mostoch a technologických  zariadeniach - BERGER - HUCK
 • montáž a demontáž sietí aj v technicky náročnom teréne
 • bezpečnosť sietí podľa EN 1263
 • záchytné siete na mieru podľa požiadavky klienta
 • periodická kontrola pevnosti a stavu siete

OOPP pre prácu vo výške a ochrana
pred pádom

 • predaj OOPP pre prácu vo výškach - lanový prístup - PETZL, INNOTECH, KRATOS a iné
 • predaj OOPP pre stavebný sektor na prácu vo výškach - PETZL, INNOTECH, KRATOS a iné
 • odborné poradenstvo a zaškolenie na používanie OOPP
 • periodická kontrola všetkých značiek OOPP
 

Skywalk

Spoločnosť FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. je prevádzkovateľom jednej z najkrajších adrenalínových aktivít v strednej Európe. Prejdite sa po vonkajšej strane reštaurácie UFO Bratislava.

Technické parametre SKYWALK UFO:
 • pochôdzna časť SKYWALK vo výške: 85 m
 • šírka pochôdznej časti: 0,76 – 0,80 m
 • dĺžka SKYWALK: 64 m
 • výhľad: 360°
 • viditeľnosť až do: 100 km
 • počet kotviacich bodov: 31 ks
 • priemer vodiaceho lana SKYWALK: 8 mm
 • jediný SKYWALK v strednej Európe
 • počet schodov na SKYWALK: 430 alebo 45 sekúnd výťahom
 • dátum zhotovenia 11/2017
Objednať

Kontakt

Fakturačné údaje:
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
Ligurčeková 12988/21
821 06 Bratislava
IČO: 47 837 519
DIČ: 2024113806
IČ DPH: SK2024113806
Štatutárny orgán: Ing. Henrich Bartovič, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK89 0200 0000 0033 1760 8253
Prevádzka a sídlo firmy:
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
Trojičné námestie 13
821 06 Bratislava

Nájdete nás - mapa
 
Riaditeľ:
Ing. Henrich Bartovič
Mail: henrich.bartovic@factumextremum.sk

Správa objednávok a organizácia zákaziek:                                        
Mária Fialová a Mgr. Sidónia Dudáková                                                                     
Mail: info@factumextremum.sk                                                              

Projektový manažér:

Zákazky západ SR: Bc. Juraj Sobolič
Mail: zapad@factumextremum.sk  
Mobil: 0917 08 08 38

Zákazky východ SR: Ing. Henrich Bartovič
Mail: info@factumextremum.sk  
Mobil: 0917 08 08 38

Zákazky systémov istenia INNOTECH a OOPP: Mgr. Sidónia Dudáková
Mail: technik@factumextremum.sk  
Mobil: 0917 08 08 38

NON-STOP linka 24/7
0917 08 08 38
Kontaktný formulár